Tu spui povestea, noi te recompensăm!

În perioada 21 - 30 August, povestește-ne printr-un comentariu pe Instagram care este secretul tău când alegi cele mai fresh fructe și legume, iar noi te înscriem automat în tragerea la sorți pentru premiile Bringo.Regulament Campanie


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Campania publicitara "Bringo Fresh" (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre Bringo Magazin S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social în Strada Mihai Eminescu nr.108-112, Etaj 5, Sector 2, București și adresa de corespondență în Strada Mihai Eminescu nr.108-112, Etaj 5, Sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/13752/19.10.2016 Cod Identificare Fiscală 36649034.
Campania se desfasoara prin intermediul Agentiei GRAFFITI PLUS SA. (denumita in continuare “Agentia 1”), cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, corp B, etaj 4, sector 1, CUI nr. 24980530, atribut fiscal RO, numar de ordine in registrul comertului J40/718/2009
Si prin intermediul agentiei KAMRAD ADVERTISING S.R.L (denumita in continuare “Agentie 2”), cu sediul in Str Elie Carafoli, nr 13, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/1031/2005, cod fiscal RO17672014.
1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).1.3. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pe site-ul https://campaigns.bringo.ro/ .1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale.1.6. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulamentul care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania este organizata si se desfasoara prin intermediul platformei Instagram Bringo - [https://www.instagram.com/bringoromania/ și vizează întreg teritoriul României](https://www.instagram.com/bringoromania/ și vizează întreg teritoriul României).
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania se va desfasura in perioada: 21.08.2023, incepand cu ora 10:00 si pana la data de 30.08.2023, pana la ora 23:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament și au un cont în aplicația Bringo.
4.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului, inclusiv angajații temporari;
b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;
c. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – b. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
d. Persoanele care nu respecta art. 4.1.
4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.2.4.4. Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
SECTIUNEA 5. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA.
5.1. In cadrul Campaniei se vor acorda următoarele premii prin tragere la sorti:
• 1 premiu constand in 5 livrari gratuite/luna prin aplicația Bringo, pana la finalul anului, respectiv un total 20 de livrari gratuite care trebuie consumate până la data de 31.12.2023. Valoarea individuala a premiului este de 399.80 RON (TVA inclus)
• 5 premii a câte 5 livrari gratuite fiecare prin aplicația Bringo.. Termenul de valabilitate a premiului este de 2 luni de la primirea premiului, respectiv fiecare câștigător trebuie să consume cele 5 livrări gratuite pana la data de 31 Octombrie. Valoarea individuala a premiului este de 99.95 RON (TVA inclus).
• 3 premii a câte 3 livrari gratuite fiecare prin aplicația Bringo. Termenul de valabilitate a premiului este de 2 luni de la primirea premiului, respectiv fiecare câștigător trebuie să consume cele 3 livrări gratuite pana la data de 31 Octombrie. Valoarea individuala a premiului este de 59.97 RON (TVA inclus)
• Valoarea totala a premiilor acordate este de 1079.46 RON ( TVA inclus)
5.2 Premiile se vor acorda sub formă de vouchere, care pot fi utilizat de câștigători pentru comenzi în valoare minimă de 149 lei efectuate la oricare dintre magazinele listate în aplicația Bringo. Pentru a beneficia de premiu, câștigătorii vor trebui să introducă codul voucherului primit la secțiunea „voucher” anterior plasării comenzii.5.3. Premiile acordate nu pot fi cedate, nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.5.4. In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga maximum un singur premiu acordat prin tragere la sorti, pe toata Perioada Campaniei.SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI, VALIDAREA CASTIGATORILOR SI
REVENDICAREA PREMIILOR

6.1. Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții și să parcurgă pașii de mai jos:
a. Sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in sectiunea 4 a prezentului Regulament Oficial;
b. Să se înscrie și să participe în campanie cu respectarea următorilor pași:
1. Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei.
2. Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe www.instagram.com (in cazul in care are deja cont de utilizator)
3. Să acceseze pagina de Instagram Bringo https://www.instagram.com/bringo_romania/ , sa dea follow paginii, și sa lase un comentariu de tip text in care sa povesteasca ce face special cand isi alege cele mai fresh fructe si legume in magazin si sa dea tag unui prieten;
4. Un participant are dreptul sa lase maximum 5 comentarii cu conditia ca povestile si persoanele etichetate sa fie diferite;
6.2 Castigatorii Premiilor Campaniei vor fi desemnati prin tragere la sorti electronica, extragere care va avea loc în termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea Campaniei.
Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie. Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, in Bucuresti, in prezenta unui notar public.
6.3. Pentru premiile puse in joc se vor desemna prin tragere la sorti 9 castigatori si un numar de cate 1 rezerva aferente fiecaruia dintre acestia, pentru situatia in care vreunul dintre castigatori nu este validat sau refuza sa primeasca premiul. In cazul in care, din orice motiv, castigatorul extras nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va face rezervelor acestuia, in ordinea extragerii lor, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor. In total, vor fi extrasi 9 castigatori si 9 rezerve.6.4. Câștigătorii Premiilor vor fi anunțați printr-un mesaj privat sau printr-un comentariu lasat la postarea facuta pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/bringo_romania/. Dacă aceștia nu răspund în termen de maximum 2 zile de la contactarea prin mesaj privat sau de la comentariul înregistrat la postare, vor pierde dreptul de revendicare a premiului, iar Organizatorul va contacta castigatorii de rezerva. Premiile nerevendicate vor rămâne la Organizator.6.5. Un participant nu poate câștiga mai mult de unul din premiile Campaniei. Validarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza de catre Organizator in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data extragerii. Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.6.6. Termenele de revendicare si validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care potentialul castigator nu indeplineste conditiile prezentului Regulament.
Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, rezerva. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.
6.7. Transmiterea premiilor se va efectua printr-un mesaj privat, Participantii care au fost desemnati castigatori vor primi pe contul Instagram mesaj privat cu codul de voucher. In cazul in care unul dintre castigatori nu poate primi mesaj privat din cauza privacy settings, acestia vor primi raspuns de pe pagina Instagram la comentariul castigator, ulterior castigatorul trebuie sa contacteze Organizatorul pentru a intra in posesia premiului.
Astfel, in termen de 30 zile de la validarea unui castigator, Organizatorul ii va transmite acestuia premiul acordat prin extragere la sorți.
6.8. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea datelor mentionate sus si acordul in vederea prelucrarii lor in scopul acordarii premiului sunt conditii esentiale de validare a castigatorilor. Lista castigatorilor si a premiilor acordate va fi publicata, dupa validarea castigatorilor, printr-un comentariu la postare pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/bringo_romania/ , in maxim 20 zile lucratoare de la validarea castigatorilor.
SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII
7.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
7.2. Organizatorul prezentei Campanii nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.7.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.7.4. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
a. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;
c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
d. Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.
7.5. Organizatorul:
a. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
b. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE
8.1 Orgnaizatorul va calcula si va achita la bugetul de stat impozitul aferent premiilor acordate, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

SECTIUNEA 9. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prezentul Regulament este pus la dispoziţia Participanților, precum și la dispoziția oricărei persoane sau autorităţi interesate putând fi consultat gratuit, prin accesarea websiteului ul https://campaigns.bringo.ro/.
(1) Participarea la Campanie implică obligativitatea cunoașterii și respectării prevederilor prezentului Regulament.
(2) Organizatorul Campaniei colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal ale Participanților (nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresă fizica) furnizate în mod direct de către aceștia la momentul la momentul înscrierii în Campanie, iar suplimentar, strict pentru Participantii Castigatori se va colecta, stoca si prelucra (data nasterii, semnatura impreuna cu seria si nr. CI/BI/Pasaport).
(3) În măsura în care se impune acordarea unor premii mai mari de 600 lei, fata de elementele mentionate mai sus, Operatorul are obligația de a colecta si prelucra inclusiv CNP-ul, conform prevederilor legale, în vederea raportării câștigurilor către organele fiscale.
(4) Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Organizatorului, având următoarele date de contact: dpo
[email protected].
(5) Organizatorul, direct sau prin intermediul persoanelor imputernicite, colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal, după cum urmează:
5.1. Datele personale ale Participanților la Campanie sunt prelucrate strict pe perioada desfășurării Campaniei în vederea indeplinirii urmatoarelor scopuri de prelucrare:
5.1.1. pentru extragerea, validarea castigatorilor, furnizarea premiilor si gestionarea sesizarilor si/sau a intrebarilor legate de prezenta Campanie, utilizand canalele indicate in cadrul Regulamentului.
5.1.2. pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Operatorului si / sau Imputernicitilor in contextul premiilor acordate, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.
5.1.3. in vederea constatarii, exercitarii sau apararii drepturilor Operatorului in justitie, daca va fi cazul.
(6) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile detaliate mai sus, se desfășoară având la baza, urmatoarele temeiuri:
In vederea indeplinirii scopului mentionat in cadrul punctuui 5.1.1, temeiurile de prelucrare sunt reprezentate, dupa caz de: (a) contractul incheiat cu utilizatorii si reprezentat de Regulamentul campaniei; (b) obligatiile legale incidente si in baza carora Operatorul trebuie sa primeasca si sa gestioneze sesizarile si intrebarile adresate impreuna cu interesul legitim constand in necesitatea de gestionare a sesizarilor si/sau intrebarilor utilizatorilor si utilizarea feedback-ului in vederea imbunatatirii serviciilor si/sau produselor oferite de Operator.
In vederea indeplinirii scopului mentionat in cadrul punctului 5.1.2, prelucrarea datelor utilizatorilor este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor utilizatorilo in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Operatorului de a respecta obligatiile legale care le revin si deci imposibilitatea de a va oferi premiile castigate.
In vederea indeplinirii scopului mentionat in cadrul punctuui 5.1.3. temeiul de prelucrare il reprezintă interesul legitim al Operatorului care consta in luarea masurilor si intreprinderea formalitatilor necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor acestuia in justitie.
(7) Furnizarea de către participanți a datelor cu caracter personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract și este necesară pentru a putea beneficia de premiile oferite prin intermediul acestei Campanii. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal în condițiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorectă/incompletă a acestora poate atrage imposibilitatea participării valabile la această Campanie/Experienta.
(8) Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei pot fi dezvăluite imputernicitului GRAFFITI PLUS SA , sub-imputernicitului Kamrad Advertising, firmei de curierat exclusiv pentru livrarea premiilor, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. De asemenea, datele personale pot fi transferate ulterior către alte companii ale grupului în vederea indeplinirii scopurilor menționate în prezentul Regulament. Suplimentar, si numai în măsura în care este necesar, datele personale vor putea fi de asemenea dezvăluite următoarelor categorii de terți: autorități ale statului, societăți care furnizează produse și servicii Operatorului sau Împuternicitului, cum ar fi agentii de marketing, furnizori de sisteme IT și furnizorii de servicii de asistență aferenți, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicații pentru realizarea unor copii de rezerva și/sau recuperare în caz de dezastru, partenerilor care presteaza servicii de securitate informatica sau alte entități cum ar fi autorități de reglementare, contabili, auditori, avocați sau alți experți externi, în cazul în care activitatea lor necesita aceste informații. Terții cărora le sunt transmise sau puse la dispoziție informațiile personale ale Participanților, în temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terți cărora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezentul capitol și legislația aplicabilă.
Cu excepția celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui terț datele personale prelucrate în legătură cu Campania, fără a anunța persoanele vizate, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul acestora.
(9) Imputernicitul va primi si va ține cont de instrucțiunile ce pot fi trimise periodic de către Organizator în format electronic sau pe un suport fizic, cu privire la modul in care vor fi prelucrate datele cu caracter personal ale participantilor la tombola.
(10) Stocarea datelor personale prelucrate cu ocazia prezentei Campanii se va realiza strict de catre Operator si pentru o perioada ce nu va depasi, ca regula, 6 luni de la incheierea acesteia. Cu toate acestea si in masura in care acordarea premiilor este in mod direct/indirect coroborata cu achizita unor produse, respectiv cu emiterea unor bonuri/facturi (documente financiar fiscale), vă informăm că aceste categorii de date, in masura in care exista, nu pot fi șterse, întrucât Societatea are obligația legală de a prelucra astfel de date și de a păstra în continuare datele pentru o perioada de 10 ani, în conformitate cu legislația fiscală, reprezintă documente justificative pentru emiterea facturilor pentru comenzile efectuate de către dumneavoastră si pentru furnizarea premiilor cu o valoare mai mare de 600 Ron. Aceste date vor fi prelucrate în continuare de Societate în conformitate cu obligațiile legale și pot fi șterse doar după ce aceste obligații legale încetează să se mai aplice sau dacă legea permite Societății să înceteze prelucrarea și să șteargă datele.
(11) Datele cu caracter personal furnizate către Organizator pot fi transferate în afara României strict către state din Uniunea Europeană.
(12) Potrivit legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal aveti dreptul de a ne solicita accesarea, stergerea, rectificarea datelor dumneavoastra, restrictionarea prelucrarii, precum si dreptul de a solicita portabilitatea datelor si de a va opune prelucrarii, in limitele si conditiile prevazute de legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter peronal. De asemenea, aveti dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile la adresa [email protected]. Pentru mai multe informații, consultați informațiile disponibile pe site-ul web oficial al autorității.
(13) În vederea exercitării drepturilor menționate mai sus, Participanții pot adresa o cerere, Operatorului CARREFOUR ROMÂNIA S.A. la adresa de email dpo[email protected].
(14) Pentru câștigătorii care își crează cont în aplicaia Bringo, prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate mai sus, se realizeaza strict conform Politicii de confidentialitate disponibila in Aplicatie si pentru scopuri legate de organizarea și desfășurarea Campaniilor derulate in mod regulat de catre Operator.
SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
10.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lor, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/bringo_romania/ .
10.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.
SECTIUNEA 11. LITIGII
11.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.
SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA
12.1 Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
12.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
12.3 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
- pierderea bazelor de date care contin numerele de telefon inscrise in Campanie;
- avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
- tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care
poate interzice sau modifica termenii acestuia;
12.4 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.
SECTIUNEA 14. SESIZARI
14.1 In vederea sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail [email protected] in maximum 3 luni calendaristice de la finalizarea campaniei. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de maxim 30 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicate.Câștigătorii campanie

I. Câștigătorii primei extragerii pentru intervalul 20.01.2023 - 12.02.2023:

x

x


* Te regăsești pe listă, dar nu ai primit premiul? Ne poți contacta direct prin intermediul canalelor de mai jos.